Ventilatsiooni soojustagastussüsteeme:

Kasutatakse ära kõik olemasolevad ventlõõrid-need puhastatakse prahist. Ventilatsiooniks vajalikud korstnalõõrid lammutatakse kõrguseni, mis võimaldab nende külge paigaldada sadulühenduse. Korstnajupp pärast lekkekindlaks tegemist hoolikalt soojustakse, kõik õhutorustikud soojustakse ilmastikukindla kivivillkoorikuga. Ventilatsioonisoojusvaheti väljaviskeõhu korsten varustakse sademete sissetungimist välistava varjega.

Värskeõhuavade tegemist või termoklappide paigaldust on soovitav teha komplekselt koos välisfassaadi soojustamisega..

Iga korteri tualettruumi ning WC le tuleb paigaldada lõõrile väljatõmbeklapp, mis kindlustab tualettruumist ning WC st väljatõmbe min 36m³/h. Tualettruumi ja WC uks tuleb teha mitteõhupidavaks-kas võtta ära lävepakk, paigaldada siirdeõhurest või olemasolev uks varustada avadega. Katusel paigaldada 1 ventilatsioonisoojusvaheti kogu maja peale. Ventilatsioonisoojusvaheti on varustatud ventilaatoriga, neid läbiva väljatõmbeõhu arvel antakse soojus kütteveele. Torustikule paigaldatakse mürasummutid, seadventiilid süsteemi häälestamiseks.

korter1

Soojussõlme tööd:

Rajatakse soojuspumbasüsteem, mis ühildub ventilatsioonisüsteemiga katusel.

Ventilatsioonisoojusvaheti ja soojuspumpeadme vahelises torustikus peab olema külmumatu vedelik (30% glükoolilahusega vesi).

Soojuspumba jahutuskontuuri soojusvahetis antakse Δ5C üle soojuspumbas tsirkuleerivale veeldatud külmainele, mis aurustub ja kompressoris kokkusurutuna soojeneb temperatuurini 60 C .Aurustunud  külmaine läbides soojuspumba soojuskontuuri soojusvahetis annab soojuse korterelamu kütmiseks ja soojavee tegemiseks, vastavalt siis hoone küttevee akumulatsioonipaaki või tarbeveeboilerisse.

Antud töödega lahendatakse automaatikatööd, et olemasolev küttesõlm hakkaks korrapäraselt töötama koos uue soojuspumbasüsteemiga.

soojussolm

Radiaatorsüsteemi tööd:

Olemasolevad iganenud torustikud demonteeritakse. Nendest jäävaid avasid üldjuhul uute torude paigalduseks kasutada ei saa, sest läbiraadiaator2viigud on ebaühtlased. Seepärast tehakse ka uued korrektsed läbiviigud. Uus magistraaltorustik paigaldatakse endise torustiku asukohta soklikorrusel. Püstakutorustike paigaldusviis – lahtine seinapealne.

Olemasolev altjaotusega 1-torusüsteem demonteeritakse, rajatakse uus ülaltjaotusega 2-torusüsteem. Käesolevas töös pakutakse küttesüsteemi, kus küte toimub vesiküttel kogu hoones põhiliselt radiaatoritega. Torustiku monteerimiseks võib kasutada köetavates ruumides pressitavaid Fe, Cu või Alupex plasttoru, soklikorrusel aga soovitav kasutada terastoru.

Kütteprojektiga lahendatakse uute plekkradiaatorite (näit Purmo) mõõdud ja tüübid. Radiaatorid varustatakse termostaatventiili, sulgurliitmiku ning õhutusega.. Termostaatventiilid häälestatakse küttekehade jaoks vajaliku soojushulga järgi välja ning varustatakse termostaatidega. Jälgida tuleb seda et termostaat ei jääks kardinate ega mööbli taha.

Vesipõrandaküttesüsteemid:

Vastavalt projektile paigaldame vesipõrandakütte torustiku, ühendame jaotuskollektori, survestame, seadistame ning ühendame magistraaltorustikuga.